1. Prijzen

De prijzen, exclusief taksen, overeengekomen met de koper en vermeld op de bestelbon zijn vast en definitief. De prijs van de wettelijk verplichte, op bestendige wijze aangebrachte toebehoren wordt in de aangekondigde prijs inbegrepen geacht.

2. Leveringsdatum of leveringstermijn

2.1 De verkoper dient de uiterste leveringsdatum te vermelden op de bestelbon. Bij afwezigheid van deze datum, levert de verkoper het voertuig onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 30 dagen na de sluiting van de overeenkomst.

2.2 De leveringsdatum of leveringstermijn is van strikte toepassing. De leveringstermijn neemt een aanvang op de dag volgend op deze van de ondertekening van de bestelbon door de koper.

2.3 Tenzij in geval van overmacht, indien de verkoper deze uiterste leveringsdatum niet naleeft, heeft de koper het recht om :

a) wanneer de leveringsdatum voor de koper essentieel is en als dusdanig is opgenomen in de verkoopovereenkomst, de overeenkomst onverwijld te beëindigen;

b) in de andere gevallen, een aan de omstandigheden aangepaste nieuwe leveringstermijn voor te stellen en, indien het voertuig bij het verstrijken van deze nieuwe termijn niet is geleverd, de overeenkomst onverwijld te beëindigen. 2.4 Wordt deze termijn overschreden, buiten het geval van overmacht, dan kan de koper de overeenkomst, zonder voorafgaande ingebrekestelling verbreken per aangetekende brief, onverminderd een vergoeding die overeenstemt met de werkelijk opgelopen schade, evenwel beperkt tot 15% van de totale verkoopprijs van het voertuig.

2.5 Bij ontbinding van de overeenkomst worden alle uit hoofde van de overeenkomst reeds betaalde bedragen binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst van de kennisgeving van deze ontbinding terugbetaald.

2.6 Vanaf de betekening van de ontbinding van de verkoop kan de verkoper over het voertuig beschikken ten voordele van een derde en kan de koper zich tot een andere verkoper wenden.

3. Levering

3.1 De levering van het voertuig heeft plaats op de zetel van de verkoper, tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen.

3.2 Indien de koper weigert het voertuig op de leveringsdatum of - termijn in ontvangst te nemen tegen volledige betaling, dan heeft de verkoper het recht om, na verloop van 10 kalenderdagen vanaf het verzenden van een ingebrekestelling per aangetekende brief, behalve indien de koper bewijst dat het niet in bezit nemen van het voertuig het gevolg is van overmacht: - garagekosten aan te rekenen; en/of - de verkoop te verbreken en een vergoeding te eisen die overeenstemt met de werkelijk opgelopen schade, evenwel beperkt tot 15% van de totale verkoopprijs van het voertuig.

3.3 Indien de productie van het bestelde voertuig zou worden stopgezet, dan is de verkoop van rechtswege ontbonden.

3.4 De koper draagt alle risico’s met betrekking tot het voertuig vanaf de effectieve levering overeenkomstig artikel 5.2 hieronder.

4. Betaling

4.1 Wanneer de klant een consument is in de zin van het Wetboek Economisch Recht:

Bij elke factuur die niet op haar vervaldag betaald wordt, zal op de verschuldigde som en na het verstrijken van een termijn van 14 kalenderdagen die ingaat op de 3e werkdag na verzending van een ingebrekestelling, een interest aan de referentie-intrestvoet vermeerderd met 8% zoals beschreven in artikel 5, yweede lid, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, verschuldigd zijn.

Bovendien kan de verkoper, indien de betaling niet gebeurd is binnen de 14 kalenderdagen vanaf de verzending van een aangetekende brief, de verkoop ontbinden per aangetekende brief gericht aan de koper. In dit geval is de koper, onverminderd de bovenvermelde interesten, aan de verkoper een vergoeding verschuldigd van :

  1. 20 euro als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk aan 150 euro is;
  2. 30 euro vermeerderd met 10% van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 en 500 euro als het verschuldigde saldo tussen 150.01 en 500 euro is;
  3. 65 euro vermeerderd met 5% van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500 euro met een maximum van 2000 euro als het verschuldigde saldo hoger dan 500 euro is;

Indien de verkoper zijn verplichtingen niet nakomt, is hij aan de klant een gelijkwaardige vergoeding verschuldigd.

4.2 Wanneer de klant géén consument is in de zin van het Wetboek Economisch Recht:

Elke factuur die niet op haar vervaldag betaald wordt, zal van rechtswege de wettelijke intrest opbrengen volgens de wet van 2 augustus 2022 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, zonder voorafgaande ingebrekstelling, daar de vervaldag van de termijn deze vervangt. De bedragendie nog verschuldigd zijn aan de verkoper zullen overigens vermeerderd worden met een forfaitaire vergoeding van 10%, met een minimum van 75 euro voor interne kosten, niettegenstaande de tenlastelegging op de debiteur van een gedeelte of het geheel van de eventuele gerechtskosten en andere honoraria en kosten van welke aard dan ook die de invoerdering van de onbetaalde schuldvordering voortvloeien. Indien de verkoper zijn verplichtingen niet nakomt, is hij aan de klant een gelijkaardige vergoeding verschuldigd.

5. Eigendoms- en risico-overdracht

5.1 Het voertuig blijft eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de prijs.

5.2 Overeenkomstig artikel VI.44 van het Wetboek Economisch Recht, het risico op verlies of beschadiging van het voertuig wordt aan de koper overgedragen zodra hij of een door hem aangewezen persoon, die niet de vervoerder is, het voertuig fysiek in bezit neemt.

5.3 Wanneer de overeenkomst voorziet in de verzending van het voertuig, wordt het risico op verlies of beschadiging van het autovoertuig overgedragen aan de koper op het ogenblik van zijn levering aan de vervoerder die door de koper belast is met het vervoer en voor zover de keuze voor deze vervoerder niet door de verkoper werd geboden.

6. Productieproces

De koper erkent ingelicht te zijn over en aanvaardt het evolutieproces inzake productie, technieken, technologie en design in de automobielsector, in die zin dat sommige details kunnen afwijken van het bestelde model. Deze mogen evenwel geenszins afbreuk doen aan de specifieke kenmerken en/ of het bijzonder door de koper beoogd gebruik zoals vermeld op de voorzijde van de bestelbon.

7. Garantie

7.1 Wettelijke garantie:

Overeenkomstig de artikelen 1649 bis tot 1649 octies van het Burgerlijk Wetboek is de verkoper jegens de koper aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering van het voertuig en dat zich manifesteert binnen een termijn van twee jaar te rekenen vanaf voornoemde levering.

Na verloop van de garantie zoals voorzien in de vorige alinea, geniet de koper eveneens van de wettelijke garantie voor verborgen gebreken zoals bepaald in de artikelen 1641 tot 1649 van het Burgerlijk Wetboek indien het verborgen gebrek bestond op het ogenblik van de levering en voor zover het verborgen gebrek het voertuig ongeschikt maakt voor het gebruik waartoe het is bestemd of het gebruik ervan aanzienlijk vermindert.

Elk gebrek aan overeenstemming moet aan de verkoper per aangetekende brief gemeld worden binnen een termijn van twee maanden vanaf het ogenblik waarop de koper het heeft vastgesteld. Elk verborgen gebrek moet aan de verkoper per aangetekende brief gemeld worden binnen een termijn van twee maanden vanaf het ogenblik waarop de koper het heeft vastgesteld of het normalerwijze had moeten vaststellen.

De koper verbindt zich ertoe het nodige te doen om de schade niet te verergeren, desgevallend door het voertuig niet te gebruiken. Bij verzuim zal met deze verergering rekening gehouden worden om de graad van tussenkomst van de verkoper te bepalen. De koper behoudt de bescherming van de wettelijke garantie hoewel hij het voertuig, volgens de instructies van de autofabrikant, laat onderhouden of herstellen buiten het netwerk van door die autofabrikant erkende herstellers.

7.2 Conventionele garantie:

De modaliteiten van de conventionele garantie van de constructeur zijn vermeld op de Belgisch internetsite van het merk, waarvan de koper erkent kennis te hebben genomen en deze voorwaarden te aanvaarden.

Ze neemt aanvang op de dag van de levering van het voertuig aan de koper. De herstellingen onder garantie van de constructeur kunnen bekomen worden bij de verkoper en/ of bij elke erkende hersteller van het merk gevestigd in de Europese Economische Ruimte.

8. Financiering en mogelijkheid om van de overeenkomst af te zien

8.1 Desgevallend gebeurt de financiering overeenkomstig het Wetboek Economisch Recht, en inzonderheid haar Art. VII 83 met betrekking tot de mogelijkheid om van de overeenkomst af te zien. Indien de financiering gebeurt door de verkoper of door tussenkomst van de verkoper, dan zal hiervan melding worden gemaakt op de voorzijde van het verkoopcontract.

8.2 Indien op de voorzijde van het verkoopcontract voorzien is dat de verkoop werd gesloten onder de opschortende voorwaarde van de toekenning van een financiering, zonder tussenkomst van de verkoper bij het afsluiten van dit contract en indien deze financiering geweigerd wordt door de kredietinstelling, dan zal de koper de verkoper hiervan op de hoogte stellen binnen de 8 kalenderdagen. Bovendien, zal het schriftelijk bewijs van deze weigering tot financiering moeten gemeld worden per brief gericht aan de verkoper binnen de maand van de ondertekening van de bestelbon. Het eventueel betaalde voorschot zal, in dat geval, onverwijld en uiterlijk binnen de 14 kalenderdagen terugbetaald worden aan de koper. Indien het bewijs niet wordt overgemaakt binnen de hierboven vermelde termijn, dan zal de verkoper aan de koper een vergoeding kunnen eisen die beperkt is tot 15% van de totale verkoopprijs van het voertuig.

8.3 De verkopen op salons, beurzen en tentoonstellingen, voor zover de betaling niet contant plaatsvindt, worden bovendien geregeld door Art. XIV. 41 en volgende van het Wetboek Economisch Recht van deze voor wat de voorziene bedenktermijn betreft.

9. Overname van een tweedehandsvoertuig

9.1 Indien de bestelbon de overname van een tweedehandsvoertuig vermeldt, is deze overname afhankelijk van de levering en betaling van een nieuw voertuig en van het bewijs dat de koper eigenaar is van het over te nemen voertuig en dat alle verbintenissen met betrekking tot een eventuele financiering werden uitgevoerd.

9.2 De overnamewaarde van het tweedehandsvoertuig, overeengekomen bij de bestelling van het nieuwe voertuig, is definitief, voor zover de staat van het tweedehandsvoertuig op het ogenblik van zijn levering door de koper, met uitzondering van kleine, voor de verkoper niet-essentiële details, volledig overeenstemt met de beschrijving ervan vermeld op de bestelbon of op een document dat integraal deel uitmaakt van deze bestelbon.

9.3 De waardevermindering van het over te nemen voertuig als gevolg van een vertraging in levering van het autovoertuig dat aan de koper is verkocht, is voor rekening van de verkoper.

10. Documenten van de constructeur

Elk document uitgaande van de constructeur dat de technische eigenschappen van het bestelde voertuig vermeldt, de stempel of de handtekening van de verkoper draagt en bijgevoegd is aan de bestelbon, wordt verondersteld deel uit te maken van de bestelbon waaraan het gehecht is.

11. Overmacht

De partij die een geval van overmacht inroept, brengt de andere hiervan binnen de 8 kalenderdagen van zijn kennisneming van het voorval per aangetekende brief op de hoogte.

12. Bewijs

In de voorafgaande bepalingen geldt de aangetekende vorm van het geschrift enkel ten titel van bewijs.

13. Geschillen en bevoegde rechtbank

13.1 In geval van een geschil verbinden verkoper en koper zich ertoe alles in het werk te stellen om tot een minnelijke schikking te komen. Bij gebrek aan een minnelijke schikking kan het geschil op vraag van één van de partijen, zonder afbreuk te doen aan de rechtsvordering, ingediend worden aan de Verzoeningscommissie AUTOMOTO erkend door de FOD Economie. De zetel van de Verzoeningscommissie AUTOMOTO en haar secretariaat zijn gelegen in: Jules Bordetlaan 164 - 1140 Brussel - Tel : 02/778.62.47 Fax : 02/778.62.22 - e-mail: info@ verzoeningautomoto.be. Alle reglementen, formulieren en documenten zijn beschikbaar op de website van de Commissie (www.verzoeningautomoto.be). Ze kunnen ook op papier of op een andere duurzame drager bezorgd worden.

13.2 In geval van geschil, zijn volgende rechters, naar keuze van de eiser, bevoegd om kennis te nemen van de vordering: 1) de rechtbank van de woonplaats van de verweerder of een van de verweerders; 2) de rechtbank van de plaats van levering of van de plaats waar de verbintenissen voorwerp van het geschil ontstaan of uitgevoerd worden of; 3) de rechtbank van de woonplaats van de koper.

13.3 De koper kan een klacht in verband met de gesloten overeenkomst richten aan de verkoper waarvan de specifieke contactgegevens vermeld staan op de voorzijde van de bestelbon.

14. Verwerking van persoonsgegevens

14.1 Alle persoonsgegevens die over u verzameld worden, worden conform de geldende wettelijke verplichtingen verwerkt. De S.A. D’Ieteren N.V., BCE 0403.448.140, Maliestraat 50 in 1050 Brussel, is verantwoordelijk voor de behandeling van deze gegevens. Iedere vraag omtrent dit onderwerp kan u schriftelijk stellen aan S.A. D’Ieteren N.V. en kan u ook elektronisch aanschrijven via customercare@dieteren.be.

14.2 Informatie over het type verwerkte gegevens, met welk doel ze worden verwerkt en welke uw rechten ter zake zijn (recht op toegang, recht op overdraagbaarheid van de gegevens, recht op rechtzetting, recht om vergeten te worden, recht om direct marketing te weigeren, recht om bij de bevoegde overheid een klacht in te dienen) kan bekomen worden door een schriftelijke aanvraag bij S.A. D’Ieteren N.V.. U kan deze informatie ook raadplegen via de website www.dieteren.be/nl/ privacypolicy/.

15. Rally's en wedstrijden

De koper verbindt er zich toe met het verkochte voertuig niet deel te nemen, rechtstreeks of onrechtstreeks, aan niet-toeristische rally’s en wedstrijden en in het algemeen aan alles wat strijdig is met een normaal gebruik van het voertuig of daar welkdanige publiciteit ook voor te maken zonder het voorafgaande akkoord van de importeur, op straffe van verval van de contractuele waarborg.

16. Hoedanigheid en verbintenisverklaring van de koper

16.1 Deze algemene voorwaarden zijn integraal van toepassing wanneer de koper een consument is in de zin van het Wetboek Economisch Recht, d.w.z. wanneer hij het voertuig dat het voorwerp van deze overeenkomst uitmaakt, aanschaft of gebruikt voor niet-beroepsmatige of niet-commerciële doeleinden.

16.2 Wanneer de koper geen consument is in de zin van artikel 16.1 hierboven, zijn deze algemene voorwaarden eveneens van toepassing, maar dan met uitzondering van de artikelen 1, 2.2, 2.3, 4.1, 7.1, 8.1, 8.2, 8.3, 9.3 en 13.1 en 13.2. In dat geval:
- zijn de op de voorzijde van dit document vermelde prijzen vatbaar voor verhoging indien de door de importeur of constructeur aanbevolen catalogusprijs verhoogt;
- is de opgegeven leveringsdatum of -termijn altijd louter indicatief en zonder vaste verbintenis vanwege de verkoper;
- wordt artikel 7 aangevuld als volgt: “Overeenstemming en zichtbare gebreken” “De zichtbare gebreken aan het lakwerk, het koetswerk en de binneninrichting moeten onverwijld per aangetekende brief aan de verkoper gemeld worden. De overige zichtbare gebreken moeten per aangetekende brief aan de verkoper gemeld worden, ten laatst binnen de 10 kalenderdagen vanaf de levering”.
- wordt artikel 7.1 vervangen door de volgende bepaling: “De koper geniet van de wettelijke garantie voor verborgen gebreken bepaald in de artikelen 1641 tot 1649 van het Burgerlijk Wetboek indien het verborgen gebrek bestond op het ogenblik van de levering en voor zover het verborgen gebrek het voertuig ongeschikt maakt voor het gebruik waartoe het bestemd is of het gebruik ervan aanzienlijk vermindert.
Elk verborgen gebrek moet aan de verkoper per aangetekende brief gemeld worden binnen een termijn van twee maanden vanaf het ogenblik waarop de koper het heeft vastgesteld of het normalerwijze had moeten vaststellen”.
- zijn de rechtbanken van de woonplaats of de maatschappelijke zetel van de verkoper uitsluitend bevoegd.

16.3 De koper verbindt er zich uitdrukkelijk toe het voertuig te verwerven voor persoonlijk gebruik of met het oog op verhuur of leasing en niet om het met commerciële doeleinden (winstoogmerk) voort te verkopen. Indien de koper deze verbintenis niet naleeft, behoudt de verkoper zich het recht voor:
- hetzij de verkoop als ontbonden te beschouwen zonder dat de verkoper tot enige schadeloosstelling gehouden zal zijn;
- hetzij van de koper een schadevergoeding te vorderen gelijk aan 10% van de prijs van het voertuig;
- hetzij de uitvoering van elke andere lopende bestelling op te schorten zolang de koper zijn verbintenis niet bevestigd heeft om hogervermelde verplichting te respecteren voor wat betreft de andere bestelde voertuigen.