Intellectuele eigendom

De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de presentatie, de inhoud, de merken en logos en alle informatie en gegevens weergegeven op de site van Groep Thoen, zijn beschermd door industriële en intellectuele eigendomsrechten en eigendom zijn en blijven van Groep Thoen en haar informatieleveranciers.

De gehele of gedeeltelijke weergave, reproductie, verspreiding, verkoop, publicatie, aanpassing, en elk gebruik voor commerciële doeleinden, op welke wijze ook, van de website en zijn inhoud is verboden zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Groep Thoen. Het is evenzeer verboden om deze informatie te gebruiken voor onrechtmatige doeleinden.

De gebruiker erkent dat de website slechts bestemd is voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

Wettelijke bepalingen

Deze website wordt beheerd door (verantwoordelijk uitgever website): Groep Thoen

  • Tot Groep Thoen behoren: Thoen Center NV (BE 0675.822.556), Thoen NV (BE 0476.117.273), Thoen Automotive NV (BE 0667.919.927), Thoen Carrosserie NV (BE 0678.912.403), Thoen Carrosserie Zottegem NV (BE 0862.187.171), Thoen Automotive Ninove NV (BE 0452.398.793), Thoen Center Ninove NV (BE 0472.458.412), Thoen Autogroep NV (BE 0430.008.423), STESTEMAT BV (BE 0667.822.234). Hierna "Groep Thoen" genoemd. 

Gelieve in geval van enige problematiek de volgende personen te contacteren :

hansi.deschepper@groepthoen.be

Website productie & hosting

Deze website is ontworpen door de S.A. D'Ieteren N.V., 50 Maliestraat te B - 1050 Brussel, ingeschreven in het KBO onder het nummer 0403.448.140. Fax : 02 371 79 17 genoemd. 

Algemeen

Door uw toegang tot en uw gebruik van de website, aanvaardt u zonder enig voorbehoud deze gebruiksvoorwaarden.

Indien een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden niet toepasbaar is, of strijdig is met een bepaling van dwingend recht, zal deze niet-toepasbaarheid de geldigheid of toepasselijkheid van de andere bepalingen niet beïnvloeden.

Deze voorwaarden beogen niet de van toepassing zijnde wettelijke vereisten te ontduiken, noch de aansprakelijkheid van Groep Thoen uit te sluiten in de gevallen waar deze niet kan worden uitgesloten volgens de voormelde wettelijke bepalingen.

Huidige voorwaarden zijn van toepassing voor deze website alsmede voor alle internet en extranet initiatieven van Groep Thoen.

Groep Thoen behoudt zich het recht deze gebruiksvoorwaarden ten alle tijde aan te passen, mits de gebruikers hiervan via deze website op de hoogte gebracht worden.

Verantwoordelijkheid - juistheid der gegevens

Groep Thoen en haar informatieleveranciers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die voortvloeit uit virussen in eender welke vorm, bugs, voor om het even welk programma of toepassing die incompatibel is met de door de gebruiker aangewende infrastructuur, noch schade ontstaan uit eventuele storingen, onderbrekingen of fouten, evolutie, herstel, controle, onderhoud, technisch probleem, onderbrekingen in telefoonnetwerk of de ermee verbonden netwerken of diensten, overbelasting, nalatigheid of fout van een derde of de gebruiker, evenals gebeurtenissen onafhankelijk van de wil van Groep Thoen.

De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat Groep Thoen elke verantwoordelijkheid afwijst betreffende het verlies of gebrekkige bewaring van de gegevens verzonden door de gebruiker via de internetdiensten van deze website, waaronder de gegevens voor het personaliseren van deze site.

Sommige op deze site geïllustreerde modellen en onderdelen kunnen in detail verschillen van de werkelijke uitvoering. De afgebeelde kleuren kunnen slechts een gemiddelde indruk geven van de werkelijkheid en zijn mede afhankelijk van uw scherminstellingen. Afgebeelde extra's zijn tegen meerprijs leverbaar, tenzij anders vermeld. De informatie op deze site is gebaseerd op de laatst bekende gegevens op het moment van lanceren van de site, Groep Thoen wijst echter alle aansprakelijkheid van de hand voor eventuele fouten. Groep Thoen behoud zich tevens het recht voor te allen tijde prijswijzigingen door te voeren evenals de constructie en uitvoering van zijn producten te wijzigen zonder verplichting eerder geleverd producten dienovereenkomstig te veranderen.

Alle informaties die via deze website worden verstrekt, zijn louter informatief bedeeld en houden geen verkoopaanbod van Groep Thoen en kunnen de concessiehouders niet binden. Deze informatie kan ten alle tijden worden aangepast, zonder voorafgaande kennisgeving noch verplichting.

Gelieve contact te nemen met uw verdeler teneinde de juiste informatie te bekomen met betrekking tot de prijzen, specificaties van de voertuigen, leveringstermijnen, algemene verkoopsvoorwaarden en toepassingsgebieden van onze waarborgen.

De gebruiker erkent dat Groep Thoen het recht heeft om op om het even welk ogenblik de beschikbaarheid van de website te onderbreken omwille van onderhoud of actualisering.

Hyperlinks

Het is mogelijk dat deze Website of een daarmee samenhangende dienst een hypertext link maakt naar een andere website die interessant zou kunnen zijn voor de gebruiker. Dergelijke link is evenwel puur informatief en Groep Thoen biedt geen enkele garantie omtrent om het even welke andere website tot dewelke de gebruiker aldus toegang kan hebben. De aanwezigheid van dergelijke links betekent geenszins dat Groep Thoen zich akkoord verklaart met de inhoud en Groep Thoen is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan of het gebruik dat van deze ander website zou kunnen worden gemaakt.

De hierboven vermelde omstandigheden kunnen in geen enkel geval aanleiding geven tot enige financiële compensatie.

De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat Groep Thoen geen enkele verantwoordelijkheid heeft voor welke directe of indirecte schade ook (waaronder doch niet beperkt tot, exploitatieverlies, verloren winsten, besparingen of commerciële mogelijkheden), die zouden voortvloeien uit het gebruik van deze dienst door de gebruiker of derden, dan wel de onderbreking of stopzetting van deze dienst.

De gebruiker zal de website niet gebruiken op een wijze die schade toebrengt aan derden of het imago van Groep Thoen , waaronder het invoegen van onjuiste of aanstootgevende informatie.

Verwerking van persoonsgegevens

De persoonsgegevens met betrekking tot uw identificatie, samenstelling van uw gezin en diens mobiliteitsgewoonten worden verwerkt door S.A. D'IETEREN N.V., 50 Maliestraat te 1050 Brussel voor het klantenbeheer en voor direct marketing doeleinden; deze kunnen medegedeeld worden aan de maatschappijen van de groep D'IETEREN, aan de concessiehouders van de merken, die deze laatste verdeelt, en aan verzekeringsondernemingen.

U heeft het recht op raadpleging van uw eigen gegevens, op verbetering ervan en een recht van verzet op hun verwerking of communicatie met het oog op direct marketing.

Automatisch vergaarde niet-persoonlijke identificatie-informatie

In sommige gevallen zal Groep Thoen gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals welke versie browser of computer operating systeem een bezoeker gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar deze naar de website gekomen is.

Bevoegdheid - Wetgeving

De Belgische wetgeving is van toepassing op deze website en op onderhavige Algemene Voorwaarden. Ingeval van betwistingen zullen enkel de rechtbanken van Aalst bevoegd zijn.

Controle-instantie

FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie De Algemene Directie voor het KMO-Beleid WTC III Simon Bolivarlaan 30 1000 Brussel Tel: (+32) 02/208 32 11